ثبت خرابی دستگاه

علت خرابی دستگاه را شرح دهید
کد 15 رقمی IMEI
شماره تلفن همراه بصورت 91xxxxxxxx وارد شود